تهیه 14هزار تبلت برای دانش آموزان
یکشنبه 26 مرداد 1399

به دنبال اتخاذ سیاست آموزش مجازی از سوی وزارت آموزش و پرورش، بنیادمستضعفان تامین 14هزار تبلت را برای دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) عهده دارشد.

به دنبال شیوع ویروس کرونا و اتخاذ سیاست آموزش مجازی از سوی وزارت آموزش و پرورش، بنیادمستضعفان تامین 14هزار تبلت را برای دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) عهده دارشد.

بنیادمستضعفان برای تامین این تبلت ها، مبلغ 24 میلیارد تومان را تخصیص داد و این مبلغ به حساب کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز شد.

قراراست تمام این تبلت ها از محصولات تولید داخلی کشور خریداری و به دانش آموزان تحویل شود.