آگهی مناقصه
چهارشنبه 5 شهریور 1399

واگذاری امور( اداری، پشتیبانی، آبدارخانه، نظافت، حفاظت فیزیکی و نگهداری از فضای سبز ) از طریق برگزاری مناقصه به شرکت های واجد شرایط

بنیادعلوی در نظردارد خدمات حفاظت فیزیکی، نگهداری فضای سبزو خدمات زیر مجموعه های خود (شامل خدمات اداری، پشتیبانی، آبدارخانه و نظافت) را ازطریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 5 شهریور ماه سال جاری به مدت 10 روز در ساعات اداری جهت دریافت، تکمیل و عودت اسنادمناقصه به محل دبیرخانه این بنیاد واقع در تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان شهیدگلابی، نبش فرخی، پلاک 12 ، طبقه همکف مراجعه نمایند.

تلفن تماس : 83352174 و 83352176