واریز کمک ۲۰ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به کمیته امداد و بهزیستی استان ایلام
شنبه 10 تیر 1402

با تخصیص کمک ۲۰ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی استان ایلام ، وعده اخیر «سید پرویز فتاح » در ادامه سفرهای استانی به این منطقه محروم کشور محقق شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، بر این اساس ۱۰ میلیارد تومان در اختیار بهزیستی و ۱۰ میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد ایلام قرار گرفته تا گره گشای برخی نیازهای مراجعان این دو نهاد حمایتی باشد.

این کمک با عنایت به اهداف و سیاست های فقر زدایی بنیاد مستضعفان و با توجه به اینکه مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی استان ایلام به اقتضای وضعیت اقتصادی در مضیقه قرار دارند، در نظرگرفته شده است.

کمک ۲۰ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان جهت رسیدگی به خانواده های تحت پوشش این دو نهاد حمایتی استان ایلام بابت کمک های معیشتی به خانواده های مددجویان و مراجعین موردی غیر مددجو اختصاص یافته است.

www.alavi-bonyad.com/8199