تامین فوری سه دستگاه تانکرحمل آب شرب برای غیزانیه
شنبه 4 مرداد 1399

به منظور حل فوری مشکل آب شرب منطقه غیزانیه، سه دستگاه تانکر از سوی بنیاد مستضعفان به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت.

در پی نیاز فوری اهالی شهرستان غیزانیه به آب آشامیدنی، سه دستگاه تانکر حمل آب شرب تحویل گردید.

به منظور حل فوری مشکل آب شرب منطقه غیزانیه، خوزستان بنا به نیازسنجی امام جمعه اهواز تا تکمیل پروژه آبرسانی این منطقه، سه دستگاه تانکر از سوی بنیاد مستضعفان به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت.