گزارش تصویری/ جلسات اداری رئیس بنیاد مستضعفان در سفر به خرمشهر و آبادان
چهارشنبه 5 بهمن 1401

رئیس بنیاد مستضعفان در سفر به استان خوزستان در جلسات شورای اداری آبادان و خرمشهر و همچنین جلسه انسجام بخشی مدیران شرکت های بنیاد در این استان حاضر شد.