مرمت و بازسازی مدارس روستایی شهرستان سروآباد استان کردستان
سه شنبه 24 تیر 1399

آغاز مرمت و بازسازی ۵ مدرسه روستایی در شهرستان سروآباد.

با توجه به عزم بنیاد مستضعفان برای آبادانی و پیشرفت شهرستان سروآباد مرمت و بازسازی ۵ مدرسه روستایی در شهرستان سروآباد استان کردستان آغاز شد.
با همت نهاد آبادانی و پیشرفت سروآباد مدارس روستاهای قلعه جی، کرآباد، اورامان، سرپیر و درکی که نیاز ضروری و مبرم به مرمت و بازسازی داشتند، در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی این پروژه شروع شد.
پیش بینی میشود ظرف یک ماه نیم عملیات مرمت و نوسازی این مدارس که از محل اعتبارات عمرانی بنیاد علوی تامین مالی شده است، اجرا شده و آماده بهره برداری توسط دانش آموزان گردد.