گزارش تصویری/بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از بیمارستان بازرگانان
سه شنبه 15 آذر 1401