گزارش تصویری/دوازدهمین رویداد گنج در جنوب استان کرمان
چهارشنبه 9 آذر 1401