گزارش تصویری؛ یازدهمین رویداد گنج در استان قم
دوشنبه 23 آبان 1401