اختصاص 80 میلیارد تومان اعتبار جهت پیشبرد طرح های زیر ساختی، اجرایی، توانمندسازی و عمرانی شهرستان مانه و سملقان توسط بنیادمستضعفان
دوشنبه 16 تیر 1399

مهندس منصوری معاون بنیاد مستضعفان درنشست برنامه ریزی طرح های این بنیاد درخراسان شمالی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان برای رفع کمبودها به ویژه درشهرستان مانه و سملقان که از مناطق هدف محرومیت زدایی بنیاد می باشد برنامه جامعی دارد گفت: 80میلیارد تومان اعتباربرای پیشبرد طرح های زیرساختی، اجرایی، عمرانی و توانمندسازی دراین منطقه اختصاص یافت است.