گزارش تصویری؛ برگزاری هشتمین رویداد گنج در استان اردبیل
یکشنبه 8 آبان 1401