جهش در پيشرفت مانه و سملقان استان خراسان شمالی با مشارکت بنياد مستضعفان
شنبه 14 تیر 1399

80 ميليارد تومان اعتبار براي پيشبرد طرح هاي زيرساختی، اجرائی، عمرانی و توانمندسازی در اين منطقه اختصاص يافت.

معاون بنیاد مستضعفان در نشست برنامه ريزي طرح هاي اين بنياد در خراسان شمالي با بيان اينکه بنياد علوي براي رفع کمبودها به ويژه در شهرستان مانه و سملقان برنامه جامعي دارد، گفت: 80 ميليارد تومان اعتبار براي پيشبرد طرح هاي زيرساختي، اجرائي، عمراني و توانمندسازي در اين منطقه اختصاص يافت است.

مهندس منصوری تشریح کرد: تحقق الگوی جامع آبادانی و پیشرفت مناطق محروم یعنی پرهیز از اجرای طرح های خرد؛ و استقرار در یک شهرستان با هدف کمک به توانمندسازی آن شهرستان است تا با این تمرکز به رشد و ارتقای شهرستان ها کمک شود.

مديرعامل بنياد علوي همچنين دراین سفر ضمن حضور در روستاي کاستان مانه و سملقان روستا را مولّد حرکت توليدي در کشور دانست و گفت: براي رفع موانع و مشکلات روستائيان مصمم هستيم.