با پشتیبانی از طرح های نوآورانه گروه های جهادی، شکوفایی در کاهش آسیب های اجتماعی را دنبال می‌کنیم
چهارشنبه 9 شهریور 1401

مدیرعامل بنیاد علوی می گوید: بنیاد از طرح های نوآوری گروه های جهادی در مقابله با آسیب های اجتماعی حمایت می کند.

«وحید خاوه ای » در نشست همفکری با گروه های جهادی در باره نحوه پرداختن به آسیب های اجتماعی گفت: در صورتی که طرح های نوآوری گروه های جهادی ظرفیت سرمایه گذاری داشته باشد، حمایت بنیاد علوی را به همراه خواهد داشت .

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، وی گفت : طرح های نوآوری قابل عرضه از سوی گروه های جهادی باعث شکوفایی حوزه اجتماعی شده و در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر خواهد بود .

به اعتقاد خاوه ای، مسائل مرتبط با آسیب های اجتماعی پیچیدگی های خاص خود را دارد و به همین دلیل باعث بروز خلاقیت های بسیاری برای کمک به افراد و خانواده های درگیر با این مسائل دارد.

یادآور می شود: گروه های جهادی شرکت کننده در نشست همفکری با مدیرعامل بنیاد علوی از استان های تهران ، البرز ، قم ، قزوین و اردبیل و فعال در حوزه کودکان خیابانی ، زنان سرپرست خانوار یا بد سرپرست ، زندانی ها ، معتادین ، مشاوره کودکان ، عفاف و حجاب بودند .

پیش از سخنان مدیرعامل بنیاد علوی، نمایندگان تعدادی از این گروه های جهادی در نشستی که بیش از دو ساعت به طول انجامید ، ، ضمن ارائه گزارشی از نحوه فعالیت خود به بیان دغدغه ها و مشکلات پیش روی پرداختند.

/www.alavi-bonyad.com/4692