دو راهبرد اساسی بنیاد در حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی مناطق دور افتاده
یکشنبه 6 شهریور 1401

افزایش ضریب دسترسی استعدادها به عدالت آموزشی و شکوفایی تحصیلی دو راهبرد اساسی بنیاد در حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی در مناطق دورافتاده کشور است.

«علی ابوالحسنی» ، مجری طرح مدرسه علوی می گوید: براساس تصمیمات در بنیاد علوی گذشته مقرر شد مرحله اول در 10 منطقه هدف بنیاد اقداماتی برای پشتیبانی تحصیلی نخبگان دنبال شود که از این تعداد تاکنون عملیات اجرایی در ۷ منطقه انجام و راه اندازی شده است.

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، وی مخاطبین این طرح را به سه گروه افراد بومی، دانش آموزان ، و معلمان مشاوران و مربیان تقسیم کرد و گفت: در شیوه نامه جذب و گزینش، دانش آموزان برتر از میان مستعدترین آنها و از طریق آزمون انتخاب می شوند.

 

 

مجری طرح مدارس علوی تاکید کرد بنیاد علوی در این طرح به دنبال مدرسه داری نیست بلکه نگاهش حمایت از راه اندازی و واگذاری است.

www.alavi-bonyad.com/4646