بازدید خاوه ای از نخستین نمایشگاه توانمندی ها و تولیدات مناطق هدف بنیاد علوی
جمعه 28 مرداد 1401