آگهی مزایده عمومی
دوشنبه 24 مرداد 1401

مزایده اجاره بستر نصب تجهیزات رادیویی/اینترنتی محل برج ساعت مجموعه امام خمینی(ره) واقع در لواسان

برج ساعت

بنیاد علوی در نظر دارد بستر نصب تجهیزات رادیویی/اینترنتی محل برج ساعت مجموعه امام خمینی(ره) واقع در لواسان را از طریق مزایده اجاره دهد.

متقاضیان جهت اخذ اطلاعات، بازدید و تهیه اسناد شرکت در مزایده به صورت حضوری به محل مجموعه فرهنگی، ورزشی امام خمینی(ره) واقع در لواسان، بلوار امام خمینی(ره) بعد از پل فلزی، اولین بریدگی سمت چپ، خیابان شکوفه، خیابان نگار مراجعه نمایند.

تلفن: 26543035-021

  • مهلت بازدید و اخذ اسناد مزایده، پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 1401/06/01 می‌باشد.
  • متقاضیان می‌بایست مبلغ 200 میلیون ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 157935933 بانک تجارت شعبه فرخی به نام بنیاد علوی واریز نموده و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تسلیم دبیرخانه مجموعه فرهنگی، ورزشی امام خمینی(ره) نموده و رسید دریافت نمایند.
  • مهلت دریافت پاکات پیشنهاد قیمت تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 1401/06/02 می‌باشد.
  • بازگشایی پیشنهادات در روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 به صورت غیر حضوری خواهد بود و حداکثر ظرف 48 ساعت پس از آن مراتب به صورت کتبی به برنده ابلاغ می‌گردد.

اسناد شرایط و اطلاعات مزایده و همچنین فرم پیشنهاد قیمت از لینک های زیر قابل دریافت می‌باشد.

 

 

شرایط اجاره برج ساعت

پیشنهاد قیمت اجاره برج ساعت