در نشست پیشرفت منطقه ای بیارجمند مطرح شد؛ مشارکت بنیاد علوی در توانمند سازی حلقه های میانی
سه شنبه 18 مرداد 1401

دبیر نهاد پیشرفت و آبادانی شهر بیارجمند در نشست منطقه ای با حضور امام جمعه و دیگر مسئولین این بخش گفت: این بنیاد با مشارکت مردم سعی در شناخت، تربیت و توانمند سازی حلقه های میانی دارد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی ، واحدی همچنین وجود ظرفیت های طبیعی و انسانی در بخش بیارجمند را جز شاخص های مثبت این شهر برشمرد.
در ادامه شرکنندگان به بیان نظرات خود در باره چگونگی کمک به پیشرفت بخش بیارجمند پرداختند

در این نشست مقرر شد با بهره گیری از افراد بومی کارگروه های تخصصی برای بهره گیری از ظرفیت های بیارجمند برگزار شود.

بیارجمند، یکی از شهرهای شهرستان شاهرود در استان سمنان و مرکز بخش بیارجمند است.
/www.alavi-bonyad.com/4331/