فیلم/ گزارش اقدامات انجام شده بنیاد مستضعفان در خصوص بحران کرونا در برنامه اتفاق توسط مدیر عامل بنیاد علوی
شنبه 3 خرداد 1399