کانون های پیشرفت روستاهای بخش ذلقی الیگودرز تشکیل شد
یکشنبه 15 فروردین 1400

کانون های پیشرفت تشکلی مردمی و محلی است که متشکل از خبرگان و نخبگان روستا است که به منظور برنامه ریزی اجرا و پایش برنامه های ابادانی و پیشرفت روستا با محوریت سفیر و امین تشکیل می گردد. کانون های پیشرفت روستاهای بخش ذلقی الیگودرز نیز با همین هدف راه اندازی شد .

به گزارش بنیاد علوی، تقویت روحیه مشارکت پذیری به همراه ارتقا سطح مهارتهای اجتماعی،تلاش در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی، عمرانی،آموزشی فرهنگی و سلامت در منطقه از اهداف راه اندازی کانون های پیشرفت به شمار می آید.

همچنین ارتقاء سطح آگاهی و افزایش بینش فرهنگی اقشار کمتر برخوردار جامعه برای افزایش مشارکت و نیز اتخاذ رفتارهای سالم و هنجارهای متعارف در حوزه های مختلف زندگی از دیگر هدف هایی است که در این طرح پیگیری می شود.

در خصوص ویژگی انتخاب نیز باید گفت : از جمله مهمترین ویژگی انتخاب این افراد، امانت داری و اقتضای آن رعایت عدالت در توزیع منابع و امکانات و صداقت در پاسخگویی به سوالات و ارائه اطلاعات است.

عضویت در این کانون یک جایگاه مردمی و اعتبار اجتماعی به شمار می آید که با سال ها صداقت و خدمت به دست آمده است و این اعتبار قرار است صرف برانگیختگی و همیاری مردم برای آبادانی و پیشرفت روستا شود.

یادآور می شود: سند پیشرفت روستا توسط کانون ها و جهت شناسایی وضع موجود، ترسیم وضع مطلوب و تدوین برنامه اقدامات مسئله محور برای آبادانی و پیشرفت روستا تنظیم شده است، و با محوریت روستائیان اجرا و پایش می شود.

/www.alavi-bonyad.com/3860/