تامین و توزیع 210 هزار عدد سری البسه در مناطق محروم توسط بنیاد مستضعفان
شنبه 20 اردیبهشت 1399