بازدید معاون بنیاد مستضعفان از قرارگاه مردمی مدافعان سلامت
شنبه 20 اردیبهشت 1399