توزیع ۴۵۰۰ بسته معیشتی بنیاد مستضعفان در استان گلستان
شنبه 20 اردیبهشت 1399