تولید ماسک در استان مرکزی با حمایت بنیاد علوی
شنبه 20 اردیبهشت 1399

تولید ماسک در ۴۵ کارگاه توسط گروه های جهادی استان مرکزی با حمایت بنیاد علوی .

تولید ماسک در ۴۵ کارگاه توسط گروه های جهادی استان مرکزی با حمایت بنیاد علوی در حال انجام است. بنیاد علوی از سوی بنیاد مستضعفان گروه های مردمی، جهادی و خیریه ها را برای مقابله با شیوع بیماری کرونا حمایت می کند.