گزارش تصویری/ نشست استاندار تهران با رئیس بنیاد مستضعفان
پنجشنبه 5 اسفند 1400

رییس بنیاد مستضعفان صبح امروز در جلسه استاندار تهران و فرمانداران شهرستان‌های پایتخت حضور پیدا کرد و ضمن بررسي راهكارهاي تقويت همكارى مشترك در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی دستوراتي را صادر کرد.

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

نشست استاندار و فرمانداران استان تهران با رئیس بنیاد مستضعفان

 

عکس: حیدر رضایی