بازدید مدیرعامل بنیاد علوی از انجمن اتیسم ایران
دوشنبه 4 بهمن 1400

توانمندسازی بیماران، حل معضل اشتغال و مسکن خانوده‌های چند اتیسمی از محورهای گفتگو در این بازدید بود.