گزارش آبادانی و پیشرفت چالدران در آینه رسانه
چهارشنبه 24 آذر 1400

گزارش اجرای طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در شهرستان چالدران که در برنامه عیار پخش شد.