نهالستان ( دوره آموزشی آموزش‌گران پیشرفت)
یکشنبه 21 آذر 1400

دوره‌ای برای آموزش آموزش‌گران؛ در این دوره 30 نفر از کارشناسان آموزش مناطق بنیاد علوی به مدت سه روز نیازسنجی، طراحی درس و پایش و ارزیابی را آموخته و تمرین کردند.