سرود “اینجا دیار عاشقان قلعه‌گنجِ” کاری از بچه‌های قلعه‌گنج
جمعه 12 آذر 1400

اجرای سرود در آستانه اولین سالگرد شهید جهادگر عقیل نظری توسط گروه سرود شهرستان قلعه گنج انجام شد.