اجرای طرح تقویت رسته زنبور عسل
شنبه 6 آذر 1400

طرح تقویت رسته شغلی زنبور عسل در شهرستان بهاباد اجرا شد.