حمایت از مشاغل خانگی در مناطق هدف طرح آبادانی و پیشرفت
شنبه 6 آذر 1400

حمایت از مشاغل خانگی در راستای اجرای طرح آبادانی و پیشرفت مناطق هدف بنیاد مستضعفان انجام شد.