ترویج صنعت فرش‌بافی با حمایت از کارآفرینان
سه شنبه 25 آبان 1400

حمایت از کارآفرین صنعت فرش‌بافی شهرستان چالدران انجام شد.