طرح تقویت رسته زنبورداری
سه شنبه 25 آبان 1400

طرح تقویت زنبورداران شهرستان لنده با تامین 10 تن شکر یارانه‌ای و دیگر تجهیزات مورد نیاز انجام شد.

طرح تقویت زنبورداران شهرستان لنده با تامین 10 تن شکر یارانه‌ای و دیگر تجهیزات مورد نیاز انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، در مهرماه سال جاری علاوه بر تامین 10 تن شکر یارانه‌ای برای زنبورداران شهرستان لنده، کارگاه‌های آموزشی این رسته و تامین داروهای مورد نیاز زنبورداران تامین شده است. در ادامه این طرح تقویتی یک دستگاه شکرساب و موم ذوب کن تهیه شد و در احتیار رسته زنبورداران قرار گرفته است.

در طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی با شناسایی رسته‌های شغلی فعال در مناطق هدف، ضمن افزایش سطح درآمد فعالین رسته مربوطه، کمک بسیار زیادی به افزایش سطح تولید مواد غذایی کشور از طریق این مناطق می‌شود.