بازسازی شبکه آبرسانی کشاورزی با مشارکت مردم
یکشنبه 23 آبان 1400

بازسازی شش کیلومتر از مسیر شبکه آبیاری کشاورزی شهرستان چالدران انجام شد.