ترویج کشت اصولی گندم با هدف افزایش بهره‌وری
شنبه 22 آبان 1400

طرح ترویج کشت اصولی گندم با هدف افزایش بهره وری این محصول استراتژیک در 231 هکتار از اراضی دیم چاراویماق اجرا شد.