انتقال آب به روستاها با مشارکت مردم
شنبه 15 آبان 1400

طرح آبرسانی و جلوگیری از هدر رفت آب با انجام لوله کشی در روستای آنیک شهرستان درمیان انجام شد. این طرح در راستای افزایش بهره وری آب و بالا بردن سطح زیر کشت زمین های کشاورزی منطقه است.