گزارش برگزاری جشنواره یاقوت های سرخ
سه شنبه 11 آبان 1400

جشنواره یاقوت های سرخ شهرستان درمیان با هدف معرفی فرآورده های محصول زرشک، الگوسازی گسترش تجارت و معرفی ظرفیت های سرمایه گزاری صنایع تبدیلی برگزار شد.