احیای کاشت زعفران با ایجاد مزرعه الگو
دوشنبه 10 آبان 1400

ایجاد مزرعه الگو کشت زعفران در شهرستان بهاباد استان یزد برای احیا و تشویق کشاورزان در جهت کاشت این محصول ارزشمند کلید خورد.