اهدای تجهیزات پزشکی به ارزش 2میلیاردتومان به بیمارستان شادگان توسط بنیادمستضعفان
چهارشنبه 8 بهمن 1399

تجهیزات پزشکی به ارزش 2 میلیارد تومان با حضور سردار براتلو رئیس حراست بنیادمستضعفان به بیمارستان شهیدمعرفی زاده شادگان خوزستان اهداء شد.