برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی خانواده در شهرستان الیگودرز
دوشنبه 22 دی 1399

کارگاه آموزشی توانمندسازی خانواده در شهرستان الیگودرزلرستان باحمایت بنیادمستضعفان برگزارشد.

این کارگاه در زمینه مشاوره ی زندگی مشترک و مسائل آن با حضور زوج های جوان بخش زز و ماهرو برگزار شد.