ترویج کشت گیاهان دارویی در شهرستان هلیلان
شنبه 13 دی 1399

توسعه اشتغال درشهرستان هلیلان ایلام باترویج کاشت گیاهان دارویی باکمک بنیاد مستضعفان.


گیاهان دارویی کشت جدیدی است که براساس شرایط اقلیمی هر منطقه کشت می‌شود چون تنوع محصولی آن زیاد است. در شهرستان هلیلان با توجه به شرایط اقلیمی سردسیر و گرمسیر نوع کشت بستگی به شرایط اقلیمی توصیه می‌شود. در این طرح صد هکتارزمین آبی برای کشت بهاره در نظر گرفته شده است .