تامین خوراک دام شبکه اصلاح نژاد در شهرستان مراوه تپه
چهارشنبه 10 دی 1399

خوراک دام جهت تغذیه دام شبکه اصلاح نژاد شهرستان مراوه تپه گلستان توزیع شد.

مرحله اول این طرح ۱۵ تن خوراک دام (سوپر استارتر) جهت تغذیه دام های شبکه اصلاح نژاد نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان مراوه تپه با حمایت بنیاد مستضعفان توزیع شد.
تا کنون ۵۰ دامدار با بیش از ۵۰۰۰ دام خود عضوشبکه اصلاح نژاد شهرستان مراوه تپه گلستان شده اند.