بهسازی و تکمیل پل ها و جاده های روستایی شهرستان هلیلان
دوشنبه 8 دی 1399

اجرایی بهسازی و تکمیل پل ها و جاده های روستایی شهرستان هلیلان ایلام توسط بنیادمستضعفان عملیاتی شد.