گزارش بازدید محسن منصوری مدیرعامل بنیادعلوی از روند پیشرفت و آبادانی شهرستان قلعه گنج
شنبه 6 دی 1399