تبدیل کشت سنتی 1000هکتاراز اراضی کشاورزی به مکانیزه
یکشنبه 30 آذر 1399

کشت سنتی 1000هکتارازاراضی کشاورزی شهرستان هلیلان ایلام باحمایت بنیادمستضعفان به کشت مکانیزه تبدیل شد.