اجرای پروژه مبلمان شهری طبس مسینا
چهارشنبه 26 آذر 1399

پروژه مبلمان شهری طبس مسینای شهرستان درمیان خراسان جنوبی اجرایی شد.

عملیات اجرایی پروژه مبلمان شهری طبس مسینا شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی با اعتباری بالغ بر1میلیارد تومان با 95 درصد پیشرفت فیزیکی درحال انجام است. هدف از اجرای این پروژه ارتقاء کیفیت خدمات عمومی شهری، بهسازی محیط شهری و همچنین زیباسازی سطح شهرمی باشد.