انتقال آب شرب به چهار روستای ملکشاهی
سه شنبه 25 آذر 1399

آیین کلنگ زنی آب رسانی به چهارروستای محروم شهرستان ملکشاهی باحضور مسئولین محلی برگزارشد.


این پروژه شامل یازده کیلومترخط انتقال با احداث مخزن پانصد وهفتاد متر مکعبی می باشد که تا شش ماه اینده به بهره برداری میرسد.
برای اجرای این پروژه بالغ برپنجاه میلیارد ریال اعتبارازمحل اعتبارات بنیادعلوی هزینه میشود.
شایان ذکراست روستاهای کلکین چشمه باریک سیاب درویش وکلک کلوند نزدیک دو دهه است که با مشکل بی آبی مواجه هستند که باعث مهاجرت معکوس مردم از این روستاها شده است وبا آغازعملیات اجرایی آب رسانی وافتتاح آن زمینه بازگشت مردم به این روستاها فراهم خواهد شد.