تشکیل حلقه های مردمی پیشرفت و آبادانی الیگودرز
دوشنبه 24 آذر 1399

حلقه های مردمی پیشرفت و آبادانی بخش ذلقی شهرستان الیگودرز لرستان تشکیل شد.

نهاد پیشرفت و آبادانی شهرستان الیگودرز جلسه هماهنگی با سفیران روستاهای بخش ذلّقی يکی از مناطق هدف بنیاد علوی در شهرستان الیگودرز را برگزار کرد.

در این جلسه با تعیین و هماهنگی سفیرانی از روستاهای بخش ذلقی، حلقه های مردمی در هر روستا با محوریت این سفیران در راستای پیشرفت و آبادانی این روستاها تشکیل می شود.

این نهاد با تشکیل حلقه های مردمی در نظر دارد با توجه به مسائل و مشکلات روستاها، مردم در راستای پیشرفت و آبادانی روستای خود فعال شوند.