اجرای طرح آموزش به منظور افزایش بهره وری باغات شهرستان سروآباد
شنبه 22 آذر 1399

طرح آموزش باغداران شهرستان سروآباد درخصوص اجرای چالکود و مبارزه زمستانه با آفات درختان میوه به منظورافزایش بهره وری باغات برگزارشد.