حمایت بنیادعلوی ازجوان ناشنوای مخترع
شنبه 22 آذر 1399

خلاقیت جوان ناشنوا از روستای آواز توابع شهرستان درمیان برای ساخت ماشین مسابقه ای باحمایت بنیادمستضعفان .