تکمیل و تحویل مسکن ویژه اقشارکم درآمد
شنبه 15 آذر 1399

سه مسکن ویژه اقشارکم درآمد شهرستان مراوه تپه تکمیل و تحویل شد.

با همکاری بنیادمستضعفان و بنیادمسکن و گروه جهادی شهید جوادسنجه ونلی سه مسکن ویژه اقشارکم درآمد شهرستان مراوه تپه تکمیل و تحویل گردید.

تقویت گروه های جهادی که در خدمت رسانی به مردم از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی کنند از برنامه های اصلی بنیادمستضعفان در مناطق هدف می باشد.